برخی واقعیت های مربوط به ازدواج!(۱۲)

حلقه ازدواج

زوج های دارای زندگی زناشویی خوشبخت دچارتوهمی به اصطلاح “سرخ فام” می شوند.

 

بررسی های علمی در روابط بین زوجین مخصوصا در ایالت متحده برخی واقعیت ها را در باره ازدواج روشن می سازد. بدیهی است که برخی ازاین در کشور ما نیز واقعیت دارد، بنابراین توجه به آنها میتواند ذهنیت زنان و مردان جوانی که میخواهند ازدواج کنند را ، روشن تر بسازد.

 

۱- درصد افراد متاهل بالاخص درمیان زنان،درطول بیست سال گذشته که می گویند “خیلی خوشبخت” هستند،رو به کاهش گذاشته است. شاید توقع و انتظارما ازازدواج وزندگی زناشویی خیلی بالا رفته است.

 

۲- درواقع، هنگامیکه اززوج های تازه بهم رسیده سئوال  میشود،فکر میکنید شانس طلاق گرفتن تان ازهم چقدراست؟ بیش از۷۵% احتمال آنرا کاملاً رد میکنند و امکان طلاق بین خودشانرا بعید میدانند.

 

۳- زوج های دارای زندگی زناشویی خوشبخت دچارتوهم به اصطلاح “سرخ فام” نسبت به زندگی زناشویی خود درذهن می پرورند و همسر خود را آرمانی تلقی میکنند.فلذا هرچقدر این توهمات بیشترباشند، زوج ها خود را خوشبخت تراحساس میکنند.

 

۴- کاخ خیالی بسیاری ازاین زوجها به اصطلاح خوشبخت، درمواجه با واقعیت های آینده زندگی فرو می ریزد.

 

۵- یقیناً همه ما ‌نیازمند تلاش های واقع بینانه و زود هنگام ویا بموقع برای ممانعت ازطلاق هستیم.

 

۶- مطالعات جامعه شناسانی چون بلومستین و اسکوارتز برروی ۶۰۰۰ زوج امریکایی که حدود ۶۰% آنها از میان زنان شاغل انتخاب شده بودند، نشان داد، فقط۳۰% شوهرانشان  با کارکردن هردو نفر موافق هستند و۳۹% زنان نیز همین نظررادارند.

 

۷- تعدادزیادی اززنان جوان امروزی انتظاردارند که مورد مراقبت قرارگیرند.

 

۸- شوهران گاهی اوقات ازکارکردن درخانه متنفرند اما زنان برحسب عادت آنرارفتارپست تلقی نمیکنند؛ ازاینرو زنان شاغل هنوز سهم قابل ملاحظه ای ازکارهای خانگی را بعهده دارند.

 

۹- روابط جنسی درسرتاسر دوران زناشویی اهمیت دارد؛ اکثریت زوجین حداقل هفته ای یک باررابطه جنسی دارند. درجریان کنش جنسی زنان عمدتاً ازعشق ورزی استقبال میکنند، ولی مردان ازتنوع فعالیت های جنسی. زنان بیشترازمردان عشق را به سکس پیوند می زنند.

 

۱۰- مطابق گزارشها، و بنا به تحلیل روحی و روانی بند فوق، بی وفایی ویا خیانت ازنظرمردان دقیقاًبا معنای ذهنی زنان منطبق نیست. مردان بمراتب بیش اززنان  بی وفایی نشان میدهند، اما این اقدام آنها حتماً بدان معنا نیست که ازهمسرخودشان ناراضی هستند. بی وفایی زنان نیزیک درگیری وناراحتی عاطفی بیش نیست واحتمالاً تا شب دوام نمی آورد.

 

۱۱- مهمترین موضوع درزندگی زناشویی چیست؟ شناختن چگونگی مدیریت اختلافات مابین خود. برخورداری از مهارتهای ارتباطی طوریکه بتوانند بصورت محترمانه گفتگو کنند، با ملاطفت اختلافات را حل کنند، وازتلخی هایی که زوجین را ازهم منزوی و جدا می سازد، پرهیز نمایند.

 

ادامه دارد….

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!