انتخاب همسر برای ارضای نیازهای ناهوشیار انه خود!(۱۰)

 

 

تاثیر روابط کهنه و قدیمی در انتخاب همسر

ممکن است باوجود همه رنج ها و نارحتی ها به تکرارروابط کهنه  برانگیخته شویم. اگرشما در خانواده خود قبلاً بعنوان فردی نجات بخش وخیّرشناخته می شدی، ممکن است درانتخاب همسر سراغ فردی برویدکه از مشکلاتی رنج می برد وتبعاً نیازمند یک نجات بخش، مثل شماست.

یا اینکه درازدواج مجدد خود به سوی فردی جذب شوید که بچه هایش نیازمند یک نجات بخش،مثل شما هستند.

همینطور،اگرپدرشکست خورده ومادر نق نقو داشته اید یا اگر صاحب بابا ومامان جنگجو بوداید یا اگردائماً در دعوا ‌با برادر وخواهرانت قرارداشتی، ممکن است درزندگی زناشویی نیزهمان موقعیت ها را بازسازی کنید،ولوآنکه باعث ناراحتی ها و مشکلاتی بشود.

این سبک رفتارها را «الگوهای تکرارشونده» می نامند.

به این ترتیب،گرچه «خانه پدری یا مادری خود را ترک میکنیم» ولی «فضای روان شناختی» آن را زیریک سقف جدید با همسرمان ازنو اجرا میکنیم.

دربرخی نمونه ها، ممکن است روابط قدیمی را بالعکس اجرا کنیم؛

یعنی با مردی به خونسردی، عیب گیری،گوشه نشینی پدرمان ازدواج کنیم، به امید اینکه بتوانیم او را اصلاح کنیم و بر این روحیه او غلبه کنیم.

 

انتخاب همسر برای گریز از تکرار تجربه مشابه گذشته

اغلب مردم تمایل دارند از تکرار تجربه های دردسرساز در روابط گذشته شان، پیشگیری کنند؛ بطورمثال،اگریکی ازوالدین شما فردی الکلی،فحاش و بد دهن بوده، احتمال دارد خواهان ازدواج با فردی مودب یا غیرالکلی باشید.

اگردوسه مرتبه بوسیله افراد مشابهی آسیب دیده باشید، ممکن است ‌بسیار مضطرب و نگران شوید که چنین شخصی مجدداً درسر راه تان قراربگیرد.

اگرپدرشما درارتش خدمت کرده باشدومدت های طولانی مادرتان را رها کرده و در ماموریت بوده،یا پدرتان به هردلیلی مادرتان را ترک کرده و با زن دیگری ازدواج کرده باشد،

احتمال دارد ازداشتن رابطه صمیمی با هرکسی (ازجمله با شوهرتان) یا انتخاب شریک زندگی ازمیان کسی که بسیار نامطمئن ونامستقل باشد، خودداری کنید وازجدایی یا طلاق وحشت داشته باشید.

 

 

انتخاب همسر برای جبران نیازهای ناهوشیار خود

ممکن است شریک زندگی مورد انتخاب ما کسی باشد که ضعف یاکاستی ما را جبران میکند یاکسی است که برخی ازنیارهای ناخودآگاه یا ناهوشیارانه مارا تامین میکند،یا ممکن است بواسطه ازدواج درجستجوی ارضای برخی ازنیازهایی باشیم که توسط والدین مان،تامین نشده باشد.

به چند نمونه خاص تر در خصوص این فرضیه دقت کنید:

یک فرد بزرگسال تشنه عشق و محبت، ممکن است همانند کودک محروم ازمحبت و نوازشی شبیه باشد که  به احساس  محبت همسرنیازمند است.

یک شخص خجول و گوشه گیر، ممکن است  به یک شریک زندگی زبان باز وپرچانه علاقمند باشد و چنین شخصی را به همسری انتخاب کند.

فردی که احساس ناتوانی میکند، شاید در جستجوی همسرتوانمندتر باشد.

شخص عصبانی و خشمگین که نمی تواند احساساتش را ابراز کند، ممکن است به سوی فردی با احساس مخالف طبع خود،گرایش یابد و همسری با استعداد ابرازکننده عواطف وبسیارجذاب ازدواج نماید.

همچنین شخصی که سرکشی و«شانه خالی کردن» را دوست دارد ولی نمی تواند، ممکن است به سوی همسری با روحیه قویاً سرکش گرایش پیدا کند.

ادامه دارد…

 

آیا همسری شبیه والدین خود انتخاب میکنید؟(۹)

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!