اضطراب و نگراین و مدلهای معالجه آن(۴)

اجازه دهید همه دانسته هایمان را که تاکنون در این مدل اندوختیم، با همدیگر تلفیق و ترکیب کنیم و سپس ببینیم چگونه میتوانیم بر نگرانی خودمان فائق آئیم. به این منظور کاربرگی فراهم دیده شده که شما میتوانید همه دانسته هایتانرا در آن یاد داشت کنید.

هنگامی با تحریک عوامل خارجی یا درونی دچار نگران می شوید که:

نگرانی های خیلی خاص غالباً درارتباط با تحریک کننده آشکار می شوند، وگرایش به سبک پرسشهای اگر…، چی میشه دارند. این واقعیت که چرا بسرعت و عجولانه به نگرانی پاسخ میدهید، ناشی باور شما به مفید بودن نگرانی است؛ یعنی، باور مثبتی نسبت به نگرانی خود دارید.

بهرحال اگربه حفظ نگرانیتان استمرارببخشید، دچار پدیده معروف “نگرانی اندر نگرانی” خواهید شد و تمرکز دائمی برمضر بودن و کنترل ناپذیر بودن نگرانی خواهید داشت. این پدیده نیز بعلت وجود برخی باورهای منفی راجع به نگرانی درشماست.

درهنگام نگرانی عواطف پریشان کننده وتاثرات جسمانی نامطبوعی را تجربه میکنید، که احساس شما را بدتر می سازد و شما را به این باور می رساند که، نگرانی تان زیانبخش است.

درگیر راهبردهای بی فایده یا بی ثمر می شوید؛ مانند تلاش برای کنترل افکارمزاحم. این راهبردها غالب اوقات کارایی ندارند و احساس بد شما را بدتر می سازند، وبه این باور میرسید که نگرانی کنترل ناپذیر است.

ممکن است درراهبردهای بی ثمردیگری مانند تلاش برای گریز ازنگرانی درگیر شوید. والبته ممکن است دراین شیوه، بطورکوتاه مدت احساس خوبی بدست آورید، اما دربلندمدت فرصت شما برای یافتن شیوه های بهترکنارآمدن با مسائل زندگی وبالاخص نگرانی، محدود می شود.

ازآنچه تاکنون درباره نگرانی آموختید، احتمالاً این شناخت حاصل شده که برای غلبه برنگرانی واضطراب عمومی، لازم است کارهای زیر را انجام دهید:

۱) با باورهای خود درباره نگرانی آشنا شوید؛

۲) با نگرانی های خاصی  که دارید مواجه شوید؛ و

۳) یاد بگیرید ازراهبردهای مفید بجای راهبردهای بی ثمراستفاده کنید.

 

مدل هایی که در این کتاب مطالعه میکنید در۳   قالب کلی قرار میگیرند:

باورهای راجع به نگرانی:

مدل۳        باورهای منفی راجع به نگرانی: ” نگرانی کنترل ناپذیراست”

مدل۴        باورهای منفی راجع به نگرانی : ” نگرانی خطرناک است”

مدل ۵      باورهای مثبت راجع به نگرانی

 

مواجه یا رودر رویی با نگرانی خاص:

مدل ۶        به چالش کشیدن نگرانی

مدل۷        اجازه دادن به نگرانی

مدل۸      پذیرش عدم قطعیت

راهبردهای مفید:

مدل۹        حل مسئله

مدل۱۰       رلکسیشن

مدل۱۱       مدیریت خویشتن

 

درسه مدل بعدی(۳، ۴، و ۵) باورهای منفی شما  درباره نگرانی وسپس باورهای مثبت تان درباره نگرانی را هدف خواهید گرفت.  قبل ازاینکه با نگرانی های خاصی روبرو شوید، نخست لازم است با باورهایتان  راجع به نگرانی مواجه شوید.

دلیل این کار نیزآن است که مردم درباره نگرانی یک سری باورهایی دارندکه آنها را به دو گروه تقسیم میکند؛ گروهی که دارای میزان نگرانی نرمال هستند و گروهی که دچاراضطراب عمومی مسئله دار میباشند. بنابراین، تغییردادن این باورها درغلبه کردن براضطراب کلی بسیارمهم است.

همچنین، جستجوی نگرانی های خاص بهترین نقطه برای شروع نیست، چون درحالیکه مشغول معالجه برای یک نگرانی هستید،واحتمالاً آن نگرانی خاص را کاهش میدهد،  این احتمال نیز وجود دارد که درهمانحال نگرانی راجع به چیزدیگری را شروع کنید.

مدلهای ۹ و۱۰ به شما مهارتهایی خواهند آموخت تا بتوانید پاسخگوی نگرانی هایتان باشید. بطورمثال، بکار گرفتن  مهارتهای حل مسئله، یکی از شیوه های مفید پاسخ به نگرانی ها میباشد که میتوانید، اندک اندک، جایگزین عادت به استفاده از راهبردهای بی ثمرسازید. همچنین، استفاده از رلکسیشن درمواجه با عوارض جسمی دردناک، مثل تنش، که اغلب با نگرانی پیوند دارد، مفید واقع می شود.

نهایتاً، درمدل ۱۱ همه راهبردهای مفیدی را که  درسراسر این کتاب آموخته اید با همدیگر تلفیق نموده و درطرح خود- مدیریتی بکار میگیرید که کمک موثری خواهد بود تا دستاوردهای خود را حفظ کرده و ارتقاء ببخشید.

توجه ودانستن این نکته حائز اهمیت است که بدانید تکنیک هایی مورد استفاده در مدلهای این کتاب اساساً ازنوع معالجه عمومی بنام معالجه رفتاری- شناختی هستند. این نوع معالجه روانشاختی ازجنبه علمی امروزه مورد ارزیابی های زیادی قرار گرفته واثربخش بودن خود را در بسیاری از مشکلات روانشناختی، ازجمله اضطراب کلی به اثبات رسانده است.

درمعالجه شناختی- رفتاری  ازیک سو موضوع تغییرالگوهای تفکروباورهای(شناختی)شماهدف قرارگرفته است، و از سوی دیگر، تغییرسبک یا الگوهای رفتارو افعال(رفتاری) شما جستجو می شود. بنابراین مدل هایی که پیش رو دارید اگرخوب مطالعه وتمرین شوند، حتماً درنحوه احساس وکاهش نگرانی  و اضطراب کلی تان تغییرچشمگیری بوجود می آورد.

ادامه دارد…

 

کاربرگ های مخصوص مدل دوم معالجه اضطراب و نگرانی

 

 

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!