اصولی انضباط و مجازات والدین مثبت نگر

❤️تربیت مثبت و سازنده

?والدین دارای طرح و نقشه هستند.

?تربیت با آزادی صورت می پذیرد نه باایجادترس.

?با مهربانی تربیت میکنند، نه با ملایمت.

?با اقتدار تربیت میکنند نه با اجبار.

?تربیت میکنند تا یک فرد با حرمت وبا عظمت شود.

 

❤️اصول انضباط ی والدین مثبت نگر

?چند تا قانون روشن داشته باشید

?ساده صحبت کنید

?بزرگ باشید صاحب ابهت

?باگرمی وصمیمت بحث کنید

?فقط یک بار هشدار دهید

?وارد کشمکش قدرت نشوید

?انتظارات و پی آمد ها را بررخدادها یا چالش ها ترجیح دهید

 

child-72436587242523461

❤️شیوه تعیین حدود توسط والدین مثبت نگر

✅تعیین حدود خوب سه خصوصیت دارد:

✅رهنمود ساده ای ارائه میدهد.

✅دلیلی را برای وجود محدودیت ارائه میدهد.

✅تبعات عدم پیروی از محدودیت ها را توضیح میدهد.

 

❤️اصول محدودیت گذاری:

✳️محدودیت های خود را متناسب و معقول تعیین کنید.

✳️برای پیروی از حدود تعیین شده تمایلی موجودباشد.

✳️محدودیت ها را بصورت پیشرونده تعیین کنید.

✳️برای محدودیت ها دلیلی را توضیح دهید.

✳️پافشاری کنید.

✳️قواعد را ساده بگیرید.

✳️راجع به رفتاری خاص باشد.

✳️بصورت غیر شخصی محدودیت بگذارید.

✳️قواعد را بصورت مثبت ارائه دهید.

✳️انتظار مقبول داشته باشد.

✳️محدودیت ها را بامضایقه وچشم پوشی اجرا کنید.

✳️ازنشانه های غیرکلامی بخوبی استفاده کنید.

 

child-72436587242523464

❤️روش های مجازات والدین مثبت نگر

?کارخطا را درست کردن

?ازدست دادن امتیاز یا یک چیز مطلوب

?اندکی سرزنش وغرولند

?مهلت دادن

?کمک جسمی

 

❤️رهنمودهایی برای اعمال مجازات:

?مجازات ها را بلافاصله اجرا کنید.

?مجازات هایی متناسب با سن و سال اجرا کنید.

?مجازات ها را همیشه اجرا کنید.

?بجای عدم تایید خودکودک، رفتار اورا تایید نکنید.

?اطمنیان حاصل کنید مجازات، ناراحت کننده است.

?به ابراز احساسات اجازه دهید.

?جایگزین های قابل قبولی را بخواهید.

 

❤️قانون مهلت دادن

?هردقیقه برای هرسال که بزرگترمی شود.

?در یک مکان ثابت درهروقتی که باشد.

?نباید یک مکان مورد علاقه باشد(برای مثال: باید رو به دیوار باشد).

?میتواند دروقت معین از کودک نگهداری کند.

?درمهلت مقرر هیچ گفتگو یا بازی انجام نمی شود.

?چنانچه نیاز بود مهلت زمانی را تمدیدکنید.

 

 

child-72436587242523473

❤️اگر مهلت داده شد اثر نکرد، چکار باید کرد؟

?ازوقفه یا مهلت بطور مکرر استفاده کنید.

?هرچه زودتر برایش مهلت بدهید.

?هرچه سریعتر برایش مهلت بدهید.

?درمهلت داده شده با او صحبت نکنید.

?اگر ازمهلت می گریزد او را برگردانید.

?طول مدت مهلت را افزایش بدهید.

?درمهلت داده شده بیشتر مودماغ شوید.

?برای استفاده مفید ازمهلت، تشویق کنید.

?اطمینان حاصل کنید دائماً ازمهلت زمانی استفاده می شود.

ده مشخصه والدین بزرگ در تربیت فرزند

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!