اصولی انضباط و مجازات والدین مثبت نگر

❤️تربیت مثبت و سازنده

🌷والدین دارای طرح و نقشه هستند.

🌷تربیت با آزادی صورت می پذیرد نه باایجادترس.

🌷با مهربانی تربیت میکنند، نه با ملایمت.

🌷با اقتدار تربیت میکنند نه با اجبار.

🌷تربیت میکنند تا یک فرد با حرمت وبا عظمت شود.

 

❤️اصول انضباط ی والدین مثبت نگر

🌹چند تا قانون روشن داشته باشید

🌹ساده صحبت کنید

🌹بزرگ باشید صاحب ابهت

🌹باگرمی وصمیمت بحث کنید

🌹فقط یک بار هشدار دهید

🌹وارد کشمکش قدرت نشوید

🌹انتظارات و پی آمد ها را بررخدادها یا چالش ها ترجیح دهید

 

child-72436587242523461

❤️شیوه تعیین حدود توسط والدین مثبت نگر

✅تعیین حدود خوب سه خصوصیت دارد:

✅رهنمود ساده ای ارائه میدهد.

✅دلیلی را برای وجود محدودیت ارائه میدهد.

✅تبعات عدم پیروی از محدودیت ها را توضیح میدهد.

 

❤️اصول محدودیت گذاری:

✳️محدودیت های خود را متناسب و معقول تعیین کنید.

✳️برای پیروی از حدود تعیین شده تمایلی موجودباشد.

✳️محدودیت ها را بصورت پیشرونده تعیین کنید.

✳️برای محدودیت ها دلیلی را توضیح دهید.

✳️پافشاری کنید.

✳️قواعد را ساده بگیرید.

✳️راجع به رفتاری خاص باشد.

✳️بصورت غیر شخصی محدودیت بگذارید.

✳️قواعد را بصورت مثبت ارائه دهید.

✳️انتظار مقبول داشته باشد.

✳️محدودیت ها را بامضایقه وچشم پوشی اجرا کنید.

✳️ازنشانه های غیرکلامی بخوبی استفاده کنید.

 

child-72436587242523464

❤️روش های مجازات والدین مثبت نگر

🌹کارخطا را درست کردن

🌹ازدست دادن امتیاز یا یک چیز مطلوب

🌹اندکی سرزنش وغرولند

🌹مهلت دادن

🌹کمک جسمی

 

❤️رهنمودهایی برای اعمال مجازات:

🌻مجازات ها را بلافاصله اجرا کنید.

🌻مجازات هایی متناسب با سن و سال اجرا کنید.

🌻مجازات ها را همیشه اجرا کنید.

🌻بجای عدم تایید خودکودک، رفتار اورا تایید نکنید.

🌻اطمنیان حاصل کنید مجازات، ناراحت کننده است.

🌻به ابراز احساسات اجازه دهید.

🌻جایگزین های قابل قبولی را بخواهید.

 

❤️قانون مهلت دادن

🍁هردقیقه برای هرسال که بزرگترمی شود.

🍁در یک مکان ثابت درهروقتی که باشد.

🍁نباید یک مکان مورد علاقه باشد(برای مثال: باید رو به دیوار باشد).

🍁میتواند دروقت معین از کودک نگهداری کند.

🍁درمهلت مقرر هیچ گفتگو یا بازی انجام نمی شود.

🍁چنانچه نیاز بود مهلت زمانی را تمدیدکنید.

 

 

child-72436587242523473

❤️اگر مهلت داده شد اثر نکرد، چکار باید کرد؟

🌿ازوقفه یا مهلت بطور مکرر استفاده کنید.

🌿هرچه زودتر برایش مهلت بدهید.

🌿هرچه سریعتر برایش مهلت بدهید.

🌿درمهلت داده شده با او صحبت نکنید.

🌿اگر ازمهلت می گریزد او را برگردانید.

🌿طول مدت مهلت را افزایش بدهید.

🌿درمهلت داده شده بیشتر مودماغ شوید.

🌿برای استفاده مفید ازمهلت، تشویق کنید.

🌿اطمینان حاصل کنید دائماً ازمهلت زمانی استفاده می شود.

ده مشخصه والدین بزرگ در تربیت فرزند

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!