ارتباط جسورانه : پاسخ های جسورانه به انتقاد(۲۵)

پذیرش انتقاد

کسب قابلیت و توانایی برای «پذیرش انتقاد سازنده را همه ما نیازداریم

 

پاسخ جسورانه به انتقاد ازطریق رفتارهای سازنده 

کسب قابلیت و توانایی برای «پذیرش انتقاد سازنده را همه ما نیازداریم و البته مهمترین توانایی که از همه تکنیک های پیشنهاد شده درزیراساسی تراست وجنبه بنیادی دارد، شناسایی کردن «من ذهنی» و مداخله های مرموزانه و پنهان آن در رابطه شما با دیگران از طریق واکنش هاییست که بصورت خودکار از جانب ما صادر می شود.

بطورکلی پس از آگاهانه نسبت به نکته فوق، میتوانید متناسب با نوع و شیوه انتقادی که از شما بعمل می آید، به روش های مختلف و متفاوت پاسخ بدون «من» ego ارائه دهید:

۱- پذیرش انتقاد
اگرانتقادازشما معتبرودرست است،بدون هرگونه اظهارتقصیر،احساس گناه ویاهرگونه هیجان و احساس دیگری،آنرا بپذیرید. قبول کنید که شما انسان کاملی نیستید و اینکه شما وهرانسان دیگری با آزمون و خطا یاد میگیرد.

بررسی کنیدتاببینید برای تغییربه چه چیزی نیازداریدوهمان را دنبال کنید.اگربازخوردمناسب ازکسی دریافت کردید، حتما تشکرکنید. انتقاد را بعنوان یک پاداش به حساب آورید که فرصت شناخت به نقاط ضعف تان را آشکار می سازد و به شما نشان میدهد.

 

۲- جسارت منفی
در این تکنیک نه فقط انتقاد را با ذهن باز و گشاده رویی می پذیریم، بلکه آنرا قبول و تایید میکنیم. این شیوه هنگامی استفاده می شود که انتقاد درستی از شما بعمل می آید. این مهارت دربرگیرنده توافقی خاموش و آرام با انتقاد از کیفیت های منفی شماست. البته عذرخواهی و پوزش طلبیدن ندارد یا هیچگونه تخریب و سرزنش خویشتن صورت نمی گیرد. بطور مثال، ممکن است شخصی بگوید:

انتقاد: «میزتان خیلی شلوغ است. شما آدم خیلی نامنظم و شلخته ای هستید».

پاسخ: «بله، همینطور است. من آدم خیلی مرتب و منظمی نیستم».

کلید استفاده کردن از«جسارت منفی» اعتماد به نفس و خود باوریست که شما توانایی تغییردادن خودتان را دارا هستید، البته اگر بخواهید. با قبول انتقاد و توافق با آن، اگر مناسب بود، لازم نیست کلاً خودتان را تخریب و ضایع بسازید. این نوع پاسخ ممکن است موقعیت یا وضعیت خاصی را منتشرسازد. اگرشخصی پرخاشگر است وقتی انتقاد میکند توقع دارد شما موضع دفاعی بگیرید یا متقابلا پرخاشگری بکنید. با پذیرش چنین اشخاصی، تنش در وضعیت، انتشار می یابد.

شیوه دیگراستفاده از جسارت منفی، بعهده گرفتن اشتباهات خود قبل ازاینکه به شما تذکرداده شود. مثلا اگردیر وقت به اداره آمدید، بگویید:«سلام، من دیرکردم.»

 

۳-تحقیق و جستجوی منفی
تحقیق منفی شامل درخواست انتقاد هرچه خاص تر و بیشترمی باشد. اگر کسی از شما انتقاد میکند ولی شما مطمئن نیستید که انتقاد او معتبرو سازنده است یا خیر، میتوانید جزئیات بیشتری را جستجو شوید. بطور مثال:

انتقاد: «آیا بخاطر اینکه آدم خجالتی هستی، نمیخواهید مشکل را بفهمید؟»

پاسخ: «شما برچه اساسی فکر میکنید من خجالتی هستم؟»

اگر انتقاد سازنده است، اطلاعات آن میتواند بطرز موثر و کارآمدی مورد استفاده قرار گیرد و کانال کلی ارتباط را بهبود بخشد. اگر انتقاد مخرب یا فریبنده باشد، پس ارزش وقت گذاشتن و مشغولیت ذهنی پیدا کردن ندارد، و دور می اندازید.

ادامه دارد…

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!