آیا همسری شبیه والدین خود انتخاب میکنید؟(۹)

بخش نهم از مبحث روانشناسی عشق و ازدواج

نیازها و انگیزه های ناهوشیار در انتخاب همسر

قبلاً به بررسیهای علمی انجام شده درخصوص ارتباط بین عزت نفس ضعیف وتبعات آن(یعنی میزان یا نرخ رضایتمندی از زندگی زناشویی)پرداختیم، اکنون میخواهم به نکاتی اشاره کنم که ممکن است شما را با دیدگاههای مخالف آنچه فرا گرفتید قرار بدهد.

اگرشما یک روانشناس یا مشاور زناشویی باشید، احتمالا تجربه زیادی از زندگی و تاریخچه خصوصی زوجین دارید و طبق یافته ها و مطالعات شما و همکاران تان، پیشینه خانوادگی زوجین در انتخاب همسر و روابط زناشویی، نقش مهمی دارد.

من فکر میکنم پس ازیک چنین مطالعه ای احتمالاً گرایش شما برای خواندن نظریات وگمانه زنی ها درخصوص این پرسش هاکه؛ چرا درهنگام آشنایی و ازدواج به انواع خاصی از افراد جذب می شویم و چرا درجستجوی انواع خاصی از تعاملات در زندگی زناشویی هستیم؟، افزایش پیدا کند.

family-23478592834808

من هم سعی میکنم راجع به این نظریه ها بطورکلی چیزهایی برای شما ارائه بدهم ولی بهتر است که خودتان در کنار تجربیات شخصی دراین خصوص مطالعات کاملتری را پیگیری نمایید. چرا که این قسم نظریه ها، پویایی های زندگی زوجین، ترس ها، نیازها، و خشم و تنفرهای آنان را تا دو سه نسل عقبترمورد بررسی قرارمیدهند.

شاید شنیدن این حرف برایتان حیرت آور باشد که بگویم بطور مثال اگر پدر و پدربزرگ شما درسن ۳۰ سالگی با شکست اقتصادی مواجه شده باشند و مادر و مادربزرگ تان دراین خصوص دچار رنج و مشقت بسیارشده باشند، اکنون شما مجبورید تلخی های آنرا به ارث برده و زندگی سرد و بی روحی داشته باشید(یعنی تندیس دردی را به ارث برده باشید!).

هم برای شما بعنوان کسی که در شرف ازدواج هستید یا ازدواج کرده باشید، شناختن تاریخچه زندگی کمک خواهد کرد تا «محرک های ناهوشیار خودتان» را تشخیص بدهید واید کنترل نمایید، تا انتخاب بهتر و زندگی توام با آرامش بیشتری را تجربه نمائید.

 

جذب شدن به فردی مشابه والدین خود

درهنگام آشنایی و ازدواج ممکن است ما به افرادی مشابه والدین خودمان جذب شویم. واقعاًچرا جذب نشویم؟ اینها افرادی هستند که ما می شناسیم وبا آنها احساس آرامش و راحتی میکنیم، مخصوصاً‌اگرازشخصیت مثبتی برخوردارباشند.

این تمایل جنبه مثبت و منفی دارد؛ اغلب اوقات چنین تمایلی سودمند است، اما ممکن است به ویژگی های مسئله دار والدین خود نی جذب شویم؛ برای مثال، ویژگی «کنترل کنندگی» و «حمایت گری» افراطی مادر یا ویژگی «غیرعاطفی وخونسرد» پدر، خصوصیاتی هستند که هردو میتواند به بروز مشکلات جدی در زندگی زناشویی منجرشود.

مشاهدات خردمندانه تایید کرده اند خصوصیاتی که درابتدای امربرای ما جذاب بنظر می رسند، گاهی اوقات درد سازخواهند شد.

برای مثال: مهارت اجتماعی، گرمی وصمیمت، دلربایی ظاهری، خود خدمتی ساختگی،اعتماد پذیری،پیش بینی پذیری وایمنی و اعتماد، فقط ازروی حدس وگمان فهم و ادراک می شوند. بعد ازاینکه به شوهر بدون احساس،سردو خاموش،معقول،وکناره گیر(همانندپدرخویش)جذب شدید، احتمال دارد بطور روز افزون از شوهرتان ناراضی واورا بخاطرکناره گیری وسرد مزاجی مورد سرزنش قراردهید؛زن با این اقدام خود سبب می شود شوهر بلحاظ عاطفی موضع دفاعی بگیرد و بیشتررانده شود.

family-23478592834806

روابط کهنه خانوادگی

ممکن است باوجود همه رنج ها و نارحتی ها به تکرار روابط کهنه  خانوادگی برانگیخته شویم. اگرشما در خانواده خود قبلاً بعنوان فردی نجات بخش وخیّرشناخته می شدی، ممکن است درانتخاب همسر سراغ فردی برویدکه از مشکلاتی رنج می برد وتبعاً نیازمند یک نجات بخش، مثل شماست.

یا اینکه درازدواج مجدد خود به سوی فردی جذب شوید که بچه هایش نیازمند یک نجات بخش،مثل شما هستند.

همینطور،اگرپدرشکست خورده ومادر نق نقو داشته اید یا اگر صاحب بابا ومامان جنگجو بوداید یا اگردائماً در دعوا ‌با برادر وخواهرانت قرارداشتی، ممکن است درزندگی زناشویی نیزهمان موقعیت ها را بازسازی کنید،ولوآنکه باعث ناراحتی ها و مشکلاتی بشود.

این سبک رفتارها را «الگوهای تکرارشونده» می نامند.

به این ترتیب،گرچه «خانه پدری یا مادری خود را ترک میکنیم» ولی «فضای روان شناختی» آن را زیریک سقف جدید با همسرمان ازنو اجرا میکنیم.

دربرخی نمونه ها، ممکن است روابط قدیمی را بالعکس اجرا کنیم؛

یعنی با مردی به خونسردی، عیب گیری،گوشه نشینی پدرمان ازدواج کنیم، به امید اینکه بتوانیم اورا اصلاح کنیم وبراین روحیه او غلبه کنیم.

ادامه دارد…

ترجمه بهمن ابراهیمی

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!