آب حیات را از چشمه گنج حضور بنوشید

IMG_20160330_124512

 

اگر جویای آب حیات و عمر ابدی هستید،باید آنرا از سرچشمه گنج حضور بردارید و بنوشید. گنج حضور چشمه ایست همیشه درحال فوران و جوشیدن،هرگز آب آن خشک شدنی نیست و چه بسیار تشنگان جان از این چشمه آب حیات ابدی نوشیدند و به بقا ازلی پیوستند.

گنج حضور هم اکنون شما را نیز می طلبد.نه فقط حالا، بلکه همیشه و هرلحظه در پی شماست. سری به درون خود بزنید و از سفر کهنه و خسته کننده گذشته و آینده الوده به گرد خیال و توهم بیرون شوید، تا اندکی از جام شراب ساقی، شرابی نو به نو درکام تانریزند و جانتان را نور روشنی و جسمت را حرمت ستودنی ببخشند، خستگی راه از شما برگیرند  و گرد و غبار توهم از ذهن تان بپرانند.

عمریست در پی جمال و جلال و حکمت و حشمت گشته اید و آنرا نیافته اید. به هرکجا رو کردید، نقش دیواری بود از سنگ های خیال. امروز رشته رشد و صعود شما از چاه ذهن در مقابل چشمانتان آویزان گشته است. این لحظه طناب صعود است. گرفتن آن رکوع و سجود.

شفا یافته حضور هیچ دردی نبیند، هیچ غمی نگیرد، هیچ خشمی نسازد، بخل و حسد نورزد، در سوراخ دنیا لانه نگزیند،خان ومان نگستراند، دل در گرو غیر نبندد.

سوخته او در لباس تسلیم در آید و از درون آتش کینه ها و تیرهای غضب ایمن گذر کند.

از میان دریاها راه بگستراند

و فطرت را قانونی نو براندازد.

در پی او….

IMG_20160330_124656

آب حیات از چشمه گنج حضور

hozor-8763426348534-1

 

tarh87623487542875003

آب حیات از چشمه گنج حضور

 

hozor-8763426348535

tarh87623487542875003

آب حیات از چشمه گنج حضور

hozor-8763426348536

tarh87623487542875003

آب حیات از چشمه گنج حضور

hozor-8763426348537

tarh87623487542875003

آب حیات از چشمه گنج حضور

hozor-8763426348538

img-2874587264385628349

آب حیات از چشمه گنج حضور

hozor-8763426348539

tarh87623487542875003

آب حیات از چشمه گنج حضور

hozor-8763426348540

tarh87623487542875003

آب حیات از چشمه گنج حضور

hozor-8763426348541

tarh87623487542875003

آب حیات از چشمه گنج حضور

hozor-8763426348542

tarh87623487542875003

آب حیات از چشمه گنج حضور

hozor-8763426348543

tarh87623487542875003

آب حیات از چشمه گنج حضور

hozor-8763426348544

tarh87623487542875003

آب حیات از چشمه گنج حضور

hozor-8763426348545

tarh87623487542875003

آب حیات از چشمه گنج حضور

hozor-8763426348546

tarh87623487542875003

آب حیات از چشمه گنج حضور

hozor-8763426348547

tarh87623487542875003

آب حیات از چشمه گنج حضور hozor-8763426348548

«گنج حضور»

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!